Algemene voorwaarden

Helaas, we kunnen er niet omheen…algemene voorwaarden.Uiteraard maken we graag goede en duidelijke afspraken met jou. In de algemene voorwaarden zijn jouw en onze rechten en plichten vastgelegd. Lees de algemene voorwaarden door voordat je een Onbeperkt leven Pas bestelt. Heb je vragen over de algemene voorwaarden, laat het ons gerust weten. Stuur dan een e-mail bericht naar klantenservice@onbeperktleven.nl

Artikel 1 – Definities

1.1.        In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Onbeperkt leven: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Onbeperkt leven gevestigd aan de Multatulistraat 3 te Vleuten, Postadres: Postbus 30, 3454 ZG De Meern, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55158722;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Onbeperkt leven en de klant;

c. klant: de natuurlijke persoon die via de website een pas bij Onbeperkt leven bestelt of die van een deelnemer een pas heeft ontvangen;

d. pas: de kortingskaart van Onbeperkt leven waarmee de klant korting en/of ander voordeel ontvangt van de deelnemer bij de afname van een product zoals omschreven in de aanbieding;

e. aanbieding: de gegevens (tekst en eventueel foto’s) op de website waarin omschreven wordt welke korting en/of welk voordeel een pashouder ontvangt bij het afnemen van producten van de deelnemer op vertoon bij dan wel bij gebruik van de pas;

f. deelnemer: het bedrijf dat producten aanbiedt voor particulieren met een lichamelijke beperking, dat als deelnemer is aangemeld bij Onbeperkt leven en dat de pas accepteert als kortingspas;

g. website: de website www.onbeperktleven.nl die door Onbeperkt leven wordt beheerd en waar de pas besteld kan worden;

h. koopovereenkomst: de (koop)overeenkomst tussen klant en de deelnemer;

i. producten: de producten en/of diensten die de deelnemer aanbiedt.  

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Onbeperkt leven en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Onbeperkt leven vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4. Indien Onbeperkt leven niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Onbeperkt leven in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5. Onbeperkt leven heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen en op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld.    

Artikel 3 – Aanbod

3.1. Het aanbod van Onbeperkt leven is vrijblijvend.

3.2. Kennelijke vergissingen of fouten op de website binden Onbeperkt leven niet.

3.3. De pas wordt enkel aangeboden aan de klant die 18 jaar of ouder is.    

Artikel 4 – Gebruiksvoorwaarden

4.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

4.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

4.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Onbeperkt leven of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.    

Artikel 5 – Prijzen en verzendkosten

5.1. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

5.2. De vermelde prijs voor de pas is inclusief eventuele verzendkosten.

5.3. Onbeperkt leven heeft het recht jaarlijkse zijn prijzen aan te passen. Prijswijzigingen treden in werking op het moment van het verlengen van de overeenkomst.

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen dan wel nadat de klant, indien de deelnemer beschikt over passen, op een verkooplocatie van de deelnemer het (digitale) aanmeldformulier heeft ingevuld en ondertekend en de pas van de deelnemer heeft ontvangen.

6.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

6.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Onbeperkt leven de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigings e-mail van Onbeperkt leven heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Onbeperkt leven, zie artikel 17.

Artikel 7 – Looptijd van de overeenkomst, verlenging en opzegging

7.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en wordt daarna telkens voor onbepaalde tijd verlengd.

7.2. De overeenkomst kan gedurende het 1e jaar niet tussentijds worden opgezegd, tenzij de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 12.

7.3. Opzegging van de overeenkomst dient plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor het verstrijken van het 1e jaar.

7.4. Na de automatische verlenging van het 1e jaar kan de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, ieder moment opgezegd worden.

7.5. Restitutie van reeds betaalde gelden vindt, in het geval van opzegging conform artikel 7.4, naar rato plaats.

Artikel 8 – Aanbiedingen

8.1. Gedurende de overeenkomst kunnen aanbiedingen wijzigen of door de deelnemer stopgezet worden. Onbeperkt leven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gewijzigde en/of gestopte aanbiedingen.

Artikel 9 – Account

9.1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Onbeperkt leven de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

9.2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. Onbeperkt leven kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Onbeperkt leven daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10 – Facturatie en betaling

10.1. Facturatie geschiedt jaarlijks vooraf.

10.2. Jaarlijkse betaling geschiedt middels automatische incasso, waarvoor de klant aan Onbeperkt leven een volmacht verleent.

10.3 Onbeperkt leven heeft passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

10.4. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en wordt naar de klant een herinnering gestuurd met het verzoek om het factuurbedrag binnen een redelijke termijn over te maken op de bankrekening van Onbeperkt leven.

10.5. Geeft de klant geen gehoor aan een gestuurde herinnering, dan is de klant direct in verzuim en wordt de wettelijke rente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Onbeperkt leven maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

10.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 11 – Levering pas

11.1. De digitale pas is na betaling direct beschikbaar in de ‘mijn-account’ – omgeving van de klant. De fysieke pas wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

11.2. Alle door Onbeperkt leven vermelde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

11.3. Indien Onbeperkt leven de pas niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Onbeperkt leven de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Onbeperkt leven de reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

Artikel 12 – Herroepingsrecht

12.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de pas heeft ontvangen. 

12.2. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de pas aan Onbeperkt Leven kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.

12.3. Indien de klant op elektronische wijze aan Onbeperkt Leven kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Onbeperkt Leven na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.

12.4. Onbeperkt Leven zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs pas) restitueren.

12.5. Onverwijld nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, wordt de pas geblokkeerd en kan de klant geen gebruik meer maken van de pas.

12.6. De klant dient de ontvangen pas terug te sturen aan Onbeperkt Leven (Postadres: Postbus 30, 3454 ZG De Meern).  

Artikel 13 – Verplichtingen van de klant

13.1. De pas is geldig voor het huishouden waarvan de klant deel uitmaakt. Derhalve is het de klant niet toegestaan de pas aan een persoon ter beschikking te stellen die geen onderdeel uitmaakt van zijn huishouden.

13.2. Indien de klant de fysieke pas verloren is of de pas dermate beschadigd is dat de pas niet meer functioneert, dan dient de klant dat zo spoedig mogelijk via de klantenservice aan Onbeperkt leven kenbaar te maken, zie artikel 17.

13.3. Nadat Onbeperkt leven de melding omschreven in artikel 13.2 heeft ontvangen, wordt de pas geblokkeerd en wordt een nieuwe pas naar de klant opgestuurd. Voor het opsturen van een nieuwe pas wordt € 4,95 aan de klant in rekening gebracht.

13.4. Indien de klant fraude heeft gepleegd met de pas, waaronder het ter beschikking stellen van de pas aan een persoon die geen onderdeel is van zijn huishouden, in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst en/of met deze algemene voorwaarden of indien de klant onrechtmatig jegens Onbeperkt leven heeft gehandeld, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Onbeperkt Leven daardoor lijdt en heeft Onbeperkt leven het recht de pas te blokkeren, zonder dat de klant recht heeft op restitutie van betaalde gelden. De klant wordt via de e-mail van een dergelijke blokkering in kennis gesteld.    

Artikel 14 – Webshop

14.1. Nadat de klant is ingelogd op de website kan de klant via de website van de deelnemer bestellingen plaatsen bij deelnemers.

14.2. De producten worden te koop aangeboden door de deelnemers en niet door Onbeperkt leven.

14.3. Onbeperkt leven is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbieding.

14.4. De website is zo ingericht dat klanten een koopovereenkomst rechtstreeks met de deelnemer aangaan. Onbeperkt leven maakt geen onderdeel uit van de keten leverancier – afnemer.

14.5. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de koopovereenkomst. De deelnemer kan op de koopovereenkomst zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren.

14.6. Onbeperkt leven staat op geen enkele wijze in voor de kwaliteit van de geleverde producten.

14.7. Indien de deelnemer zich niet houdt aan de koopovereenkomst die hij heeft gesloten met de klant, dan is dat een zaak tussen de klant en de deelnemer.

14.8. Indien de klant een klacht heeft over de deelnemer en/of over de geleverde producten, dan dient de klant contact op te nemen met de deelnemer en dient de klant de deelnemer daarop aan te spreken en niet Onbeperkt leven.

14.9. Op verzoek van de klant kan Onbeperkt leven bemiddelen bij een conflict en/of klachtenafhandeling tussen de klant en de deelnemer, Onbeperkt leven is daartoe nimmer verplicht. Het feit dat Onbeperkt leven bemiddelt tussen de klant en de deelnemer betekent niet dat Onbeperkt leven op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de deelnemer.

14.10. Onbeperkt leven is op geen enkele wijze jegens de klant verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de deelnemer. Indien de deelnemer de koopovereenkomst niet of niet volledig nakomt en/of in strijd handelt met het consumentenrecht, dan dient de klant de deelnemer daarvoor aansprakelijk te stellen.  

Artikel 15 – Aansprakelijkheid en verjaring

15.1. Onbeperkt leven kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;

b. enige daad of nalatigheid van de klant.

15.2. Onbeperkt leven is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

15.3. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Onbeperkt leven is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Onbeperkt leven tegen alle aanspraken ter zake.

15.4. Onbeperkt leven is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

15.5. Indien informatie op de website afkomstig van een deelnemer niet juist of volledig is, dan kan Onbeperkt leven daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

15.6. Indien Onbeperkt leven aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Onbeperkt leven beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Onbeperkt leven gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Onbeperkt leven beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat in het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan voor de pas aan de klant in rekening is gebracht.

15.7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Onbeperkt leven vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Onbeperkt leven kan aanwenden.    

Artikel 16 – Overmacht

16.1. Onbeperkt leven is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Onbeperkt Leven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Onbeperkt leven niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; overheidsmaatregelen; een niet-toerekenbare tekortkoming van een ingeschakelde derde partij.

16.2. Indien Onbeperkt leven weet of het vermoeden heeft dat hij de pas niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Onbeperkt leven de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.    

Artikel 17 - Klantenservice

17.1. Voor vragen of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Onbeperkt leven. De klantenservice van Onbeperkt leven is bereikbaar: a. via het e-mailadres klantenservice@onbeperktleven.nl b. via het telefoonnummer 085 – 06 08 700 c. via postadres Postbus 30, 3454 ZG De Meern.

17.2. Bij Onbeperkt leven ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Onbeperkt leven binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 - Intellectuele eigendomsrechten

18.1. Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door Onbeperkt leven aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Onbeperkt leven of bij zijn licentiegever(s).

18.2. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Onbeperkt leven te allen tijde te respecteren.

Artikel 19 - Privacy
19.1. Onbeperkt leven verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Onbeperkt leven kan de klant de privacyverklaring van Onbeperkt leven raadt plegen die op de website staat.
Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op de overeenkomst tussen Onbeperkt Leven en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Onbeperkt Leven worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Onbeperkt Leven gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Onbeperkt Leven zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.