Privacyverklaring

Inleiding

Onbeperkt leven verwerkt persoonsgegevens. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Onbeperkt leven over bepaalde gegevens van u. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Onbeperkt leven verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Wij zien graag dat onze dienstverlening, persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Onbeperkt leven gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens voldoet dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hierbij respecteren wij bovendien uw privacy, door (onder andere) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) na te leven.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Onbeperkt leven.

Verwerking

Onbeperkt leven verwerkt de door (potentiële) klanten verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de website van Onbeperkt leven, www.onbeperktleven.nl.

Hieronder leest u meer over hoe we met uw persoonsgegevens en data omgaan.

Artikel 1 - Wanneer verzamelt Onbeperkt leven persoonsgegevens?

Onbeperkt leven verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een overeenkomst, als u contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of chat, als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons in contact treedt.

Artikel 2 - Welke Persoonsgegevens verzamelt Onbeperkt leven?

Wanneer u klant wordt van Onbeperkt leven verzamelen wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet Onbeperkt leven ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via Facebook, met ons chat op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

In aanvulling op de Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, kan Onbeperkt leven aanvullende Persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door Onbeperkt leven worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Artikel 3 - Waarom verzamelt Onbeperkt leven Persoonsgegevens?

Onbeperkt leven verzamelt Persoonsgegevens voor:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • (direct) marketingdoeleinden;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.
Artikel 4 - Uw rechten: correctie, inzage, verwijdering, verzet en dataportabilliteit

U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens die door Onbeperkt leven worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Als u wilt, kunt u ook uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen (bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie). Neem hiervoor contact op met Onbeperkt leven via het telefoonnummer 085 – 06 08 700 of klantenservice@onbeperktleven.nl.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u telefonisch of per e-mail aanbieden. Als u het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kunt u dit via het e-mailadres klantenservice@onbeperktleven.nl aan ons doorgeven. Voor (digitale) informatie die wij u sturen, kun u zich ook afmelden via de laatst gestuurde e-mail.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, leggen we u uiteraard uit waarom we het in dat geval niet kunnen doen.

Artikel 5 - Hoe beveiligt Onbeperkt leven Persoonsgegevens?

Beveiliging
Onbeperkt leven neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In de MijnAccount-omgeving op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van Onbeperkt leven heeft toegang tot uw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

Bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Derden/ verwerkers
Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde Onbeperkt leven Pas. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen en automatische incasso’s op onze website en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Artikel 6 - Cookies

Onbeperkt leven gebruikt cookies om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website. Wanneer u uw browserinstellingen zo hebt ingesteld dat het opslaan van cookies wordt vermeden, dan is het mogelijk dat u van sommige van onze functionaliteiten of diensten op de site geen gebruik kunt maken. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u daarin een keuze kunt maken. Lees meer over het gebruik van cookies in ons Cookiebeleid.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Artikel 8 - Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Onbeperkt leven via klantenservice@onbeperktleven.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijke) datalek.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Onbeperkt leven, via 085 – 06 08 700 of via het contactformulier op onze website.

Wijziging van Privacyverklaring

Onbeperkt leven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.